top of page

1. De ontvangen persoonsgegevens worden verkregen door:

Apotheek De Hallen

apotheker titularis Katrien Bosseloo

Herestraat 49  3000 Leuven

016 345 001

info@apotheekdehallen.be

hierna genoemd: de apotheek.

de functionaris voor gegevensbescherming voor deze apotheek is:

apr titularis Katrien Bosseloo

2. De verwerking van de persoonsgegevens over gezondheid is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op de apotheek, namelijk de behandeling. De voornaamste wettelijke basissen hiervoor liggen vervat in de Wet van 10 mei 2015 betreffende uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en in het KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers. Verder kan de verwerking ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Ten slotte gebeuren een aantal verwerkingsactiviteiten op basis van de toestemming van de betrokkene, waaronder onder andere het delen van persoonsgegevens met andere apothekers via het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD).

 

3. De apotheek verwerkt uitsluitend persoonlijke identificatiegegevens, INSZ-nummer, persoonlijke bijzonderheden en gegevens betreffende de gezondheid die noodzakelijk zijn om de farmaceutische zorg te verstrekken. Wanneer de persoonsgegevens van kinderen worden verwerkt, wordt er achterliggend ook een familiale band aangemaakt in het softwaresysteem.

 

4. De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de (voortgezette) farmaceutische zorg. Daarnaast kunnen ook andere doelen meespelen, zoals beheersdoeleinden, terugbetaling, nagaan van beschikbaarheid van geneesmiddelen, etc. Indien de persoonsgegevens verder zullen verwerkt worden voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt de apotheek de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

 

5. De apotheek verbindt zich ertoe de persoonsgegevens alleen maar te delen met derden in het kader van de wettelijke verplichtingen of de verenigbare verwerkingen die op haar rusten. Het gaat hier met name om doorgifte aan onder meer tarificatiediensten, mutualiteiten, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en andere diensten in het kader van de terugbetaling en de volksgezondheid.

 

6. De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die voorgeschreven is door het KB van 21 januari 2009. Dit betekent dat gegevens met betrekking tot farmaceutische zorg gedurende minstens tien jaar worden bewaard en na verloop van 30 jaar vernietigd moeten worden. Alle andere gegevens worden bewaard gedurende de termijn waarbinnen hun gebruik toereikend en relevant is, gelet op de opslagbeperking.

 

7.1 De betrokkene heeft het recht de apotheek te verzoeken om inzage van en rectificatie of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om aan deze rechten uitvoering te geven, neemt de betrokkene contact op met info@apotheekdehallen.be, 016 345 001.

 

7.2 Voor zover de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft de betrokkene het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Daarvoor volstaat het een e-mailbericht naar info@apotheekdehallen.be te sturen.

 

7.3 Indien de betrokkene bovendien vraagt om de verwijdering van de gegevens, zal de apotheek zonder onredelijke vertraging op dit verzoek ingaan, voor zover deze verwijdering geen inbreuk vormt op de neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de apotheek rust.

 

7.4. Wanneer de apotheek de persoonsgegevens overgedragen heeft naar een derde partij en verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de apotheek, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

 

8. De betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de apotheek. Daarnaast heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.

foto apotheek.jpg
bottom of page